Hội thảo khoa học

THÔNG BÁO HỘI THẢO

“Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới”

 

1. Chủ đề Hội thảo:

Thưc hiện Công văn 3056 ngày 29/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thược hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu những nội dung mới trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới ở các trường đại học khối kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới”. 

2. Định hướng nội dung viết bài Hội thảo:

- Vấn đề nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật.

- Nghiên cứu những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị.

- Tác động của tình hình trong nước, quốc tế đến nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảng dạy, học tập lý luận chính trị ở bậc đại học.

 3. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

- Thời gian nhận bài: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 28/02/2022

- Thời gian hoàn thành quy trình và sửa theo thản biện: trong tháng 3/2022

- Thời gian biên tập bài đăng Kỷ yếu: trong tháng 04/2022

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến trong tháng 05/2022

4. Hướng dẫn chi tiết về bài tham luận khoa học, thể lệ viết bài, nộp bài tại Phụ lục của Thông báo.

5. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới được tổ chức bởi Trường Đại học Giao thông Vận tải, hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và 60 năm ngày truyền thống Khoa Lý luận chính trị 24/3/2062 – 24/03/2022.

Hội thảo có sự tham gia của nhóm các trường Đại học kỹ thuật và các nhà khoa học, chuyên gia trên phạm vi toàn quốc. Các bài tham luận khoa học được thực hiện quy trình phản biện và tuyển chọn đăng Kỷ yếu Hội thảo, xuất bản có chỉ số ISBN.


 Trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, chuyên gia

gửi đăng bài tham luận Hội thảo

 

 

PHỤ LỤC THÔNG BÁO

 

          1. Thể thức chế bản:

          - Tham luận trình bày bằng tiếng Việt, định dạng Microsoft Words, font chữ Times New Roman, size chữ 13, độ dài không quá 4000 từ (tương đương 10 trang A4 - kể cả bảng biểu, hình minh họa và tài liệu tham khảo).

          - Dãn dòng 1.5 lines; Lề trái 2.5cm; Lề phải 2.0cm; Lề trên 2.0cm; Lề dưới 2.0cm

          2. Trích dẫn tài liệu tham khảo:

          - Với tài liệu là bài báo khoa học: 

          [1] Tên tác giả, Tên bài báo khoa học, Tên Tạp chí (hoặc Tên kỷ yếu Hội thảo), Số tạp chí (hoặc Tên Nhà xuất bản), Thời gian xuất bản, ISSN (hoặc ISBN), Trang đầu - Trang cuối.

          - Với tài liệu là sách: 

          [2] Tên tác giả, Tên sách, Tên Nhà xuất bản, Thời gian xuất bản, ISBN, Trang trích dẫn.

          3. Cấu trúc bài tham luận:

          - Tên bài: Không quá 25 từ (Chữ in hoa, không viết tắt)

          - Tóm tắt: Không quá 250 từ, giới thiệu ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, những nội dung chính và kết quả của bài viết. 

          - Từ khóa: 3 - 5 từ hoặc cụm từ quan trọng, phản ánh nội dung đặc thù của bài viết. 

          - Đặt vấn đề: Chỉ ra sự cần thiết của vấn đề bài viết tập trung giải quyết. 

          - Nội dung: Trình bày nội dung nghiên cứu với lập luận rõ ràng, có căn cứ khoa học. 

          - Kết luận: Tổng lược kết quả nghiên cứu, nêu bật ý nghĩa khoa học, ứng dụng vào thực tế, giúp cho việc hoạch định chính sách, định hướng tiếp tục nghiên cứu.

          - Tài liệu tham khảo: Trình bày theo quy định và không quá 10 tài liệu tham khảo.

          4. Nộp bài: Hiện tại gửi email trungthanh@utc.edu.vn , sau khi có website của Khoa Lý luận chính trị  sẽ nộp bài vào website.

 

 

Từ khóa